Úterý 28. května 2024
Svátek má Vilém
Svátek má koník Lery
Svátek má pejsek Dixi

25.1.2009 - Stránky nebyly nějáký čas aktualizovány, ale začnu na nich opět pracovat, pokusím se napsat nové články a snad i vymyslet nový design:) Dnes jsem vymazala obsah návštěvní knihy, protože se tam přemnožily spamy.

Kikulle - Autocross Terinka Lucyinka - Music forever Renisek


ZZVJ-E - Jezdecká licence vytrvalostního jezdcePodmínky pro získání licence jezdce

Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky k získání jezdecké licence vytrvalostního jezdce.

1) Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 12 let.

2) Uchazeč musí získat v kvalifikačních předkolech 150 bodů, získaných podle vzorce délka soutěže v kilometrech + počet startujících – umístění (toto musí být potvrzeno hlavním rozhodčím)

3) Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni

4) Uchazeč musí prokázat základní teoretické znalosti z :

Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu.

5) Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20. (Zkoušky je možno absolvovat při ZZVJ.)

6) Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,-Kč, je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se. Účastník kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění aj.), jehož výši stanový pořádající oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem.

7) Úspěšné složení této zkoušky opravňuje jezdce ke startu ve vytrvalostních soutěžích.

Opravné zkoušky

Jezdec,který neuspěje v teoretické části (testu), může opakovat zkoušku nejdříve za 1 měsíc.

Jezdec,který neuspěje v praktické části , může tuto opakovat nejdříve za 6 měsíců.

Jezdec,který neuspěje v praktické i teoretické části zkoušky, opakuje celou zkoušku nejdříve za 6 měsíců.

Opravnou zkoušku musí jezdec vykonat nejpozději do 2 let.

Přerušení zkoušek

V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů jezdce ze zkoušek vyloučit( nenechat jej dokončit

Hodnocení zkoušek základního výcviku vytrvalostního jezdce

V drezúře jsou hodnoceni uchazeči v základních chodech – krok,klus,cval,vedení koně,zastavení.
Základním kriteriem hodnocení je základ správného sedu a vliv jezdce(zvládnutí základních pomůcek holení a otěží).

Ve skoku je základním kriteriem hodnocení rovnováha a překonání překážek bez nesprávného působení na koně (hřbet a hubu koně).

V teoretické zkoušce základní znalosti formou testu – minimálně 30 správných odpovědí (z 35 otázek)=splnil.

Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise – splnil / nesplnil.

Pro hodnocení praktických částí zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého sportu.

Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů.Po ukončení zkoušek vypracuje komise „Protokol o zkouškách“ pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří splnili, vydána pořádající oblastí ČJF licence vytrvalostního jezdce s označením „Jezdec-E“.

Směrnice pro zkoušku základního výcviku vytrvalostního jezdce

Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v jezdeckých areálech, které mohou zajistit následující podmínky:

 1. Prostor pro vodění a předvádění koně
 2. Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů v drezúře (drezurní obdélník 20 x 40 m)
 3. Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů ve skoku (viz. plánek parkuru)
 4. Ustájení pro koně kandidátů zkoušek
 5. Obsluhu pro stavbu překážek
 6. Místnost pro vypracování testů

Pomůcky potřebné při zkouškách

1)

2) Pořadatel zajistí:

Při zkouškách jsou potřeba nejméně 3 zkoušející :

Hlavní, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování časového rozvrhu, na začátku provede instruktáž kandidátů, provede vyhodnocení testu a na závěr zkoušek provede celkové vyhodnocení

Další dva zkoušející hodnotí drezurní a skokovou zkoušku

(Hlavního zkoušejícího vybere ze seznamu komisařů oblastní výbor ČJF – vyloučeni jsou zkoušející,kteří mají u zkoušek kandidáty z vlastního klubu nebo příbuzné, nebo popř.je trénují)

Časový program

8.00 hod. kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1-20 (max.20 na den) hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek
9.00 hod. předvádění a vodění koně
drezurní úloha Z1 nebo Z2 (pořadí startujících 1 – 20)
14.00 hod. skoková zkouška na předepsaném parkuru (pořadí startujících 20 – 1)
16.00 hod. testy (vypracovat odpovědi na otázky testu v čase 45 min.)
17.30 hod. hlavní zkoušející provede zhodnocení všech účastníků zkoušek za jejich účasti

Uvedený časový program je orientační. Je v pravomoci zkušební komise rozvrh upravit-dle počtu účastníků apod.

Okruhy otázek pro zkoušky základního výcviku jezdce

 1. Jaká je zkratka mezinárodní jezdecké federace.
 2. Kdo organizuje jezdecký sport v ČR.
 3. Čím se řídí jednotlivé soutěže disciplín jezdec. sportu.
 4. Popis koně(části těla).
 5. Základní krmivo pro koně.
 6. Napájení koní.
 7. Nemoci koní a jejich léčení.
 8. Úrazy koní a jejich ošetření.
 9. Zlozvyky koní.
 10. Základní barvy koní.
 11. Vrozené a získané znaky u koní.
 12. Podkování koní,druhy podkov a ošetřování kopyt.
 13. Teplota dospělého koně.
 14. Počet zubů dospělého koně.
 15. Tepová frekvence koní..
 16. Základní chody koně.
 17. Nohosled koně v kroku,klusu a cvalu.
 18. Co je mimochod.
 19. Popis vodění a předvádění koně.
 20. Popis správného sedu jezdce.
 21. Pomůcky jezdce,kterými působí na koně a jejich užití.
 22. Ústroj jezdce a ochranné pomůcky jezdce .
 23. Postroj koně a ochranné pomůcky pro koně.
 24. Popis sedla a jeho doplňků.
 25. Martingal a jeho funkce.
 26. Pomocné otěže.
 27. Zásady bezpečnosti práce při ošetřování koní ve stáji.
 28. Doporučená očkování pro jezdce a koně.
 29. Kdo odpovídá za bezpečnost jezdců při tréninku.
 30. Chování jezdce s koněm při vjezdu na veřejnou komunikaci.
 31. Ošetřování koně před a po výcviku.
 32. Zásady první pomoci.
 33. Jaké doklady potřebuje jezdec a kůň pro start na závodech.
 34. Věkové kategorie jezdců.
 35. Co je to distanční dostih.
 36. Co je to distanční jízda.
 37. Váha jezdce ve vytrvalostních soutěžích a hmotnostní úlevy jezdců.
 38. Hodnoty tepu při veterinární prohlídce ve vytrval.soutěžích.
 39. Úbor jezdce a postroj koně při vytrval.soutěžích.
 40. Věkové hranice koní ve vytrval.soutěžích.
 41. Co je to Cena kondice a kdo ji uděluje.
 42. Pojem „stop čas“.
 43. Max. povolená rychlost pro soutěže ve stanoveném čase.
 44. Kdy je automaticky potvrzeno,že kůň absolvoval soutěž.
 45. Co je veterinární uzávěrka a jak funguje.
 46. Kdy a kde může veterinář vyloučit koně z pokračování v soutěži.
 47. Počet přestávek ve vytrval.soutěži.
 48. Optimální čas.
 49. Časový limit.
 50. Stupně obtížnosti soutěží – vzdálenosti.
 51. Co musí obsahovat průkaz koní pro účast v soutěži.
 52. Délka trati a její převýšení.
 53. Podávání vody koni při soutěži.
 54. Způsoby startu.
 55. Předepsaný úbor jezdce a ochranné pomůcky ve vytrval.soutěžích.

Tyto podmínky vstupují v platnost od 1.4.2005.

Drezurní úlohy

Drezurní úloha - Z1

ČJF Drezurní úloha - Z1 Z1/2000
Obdélník 20 x 40 m informativní čas 4 minuty
Místo Cvik Řídící myšlenky
1. A
X

C
Vjezd v pracovním klusu
Stát-nehybnost-pozdrav
Pracovním klusem vchod
Na levou ruku
Rovnost
Přechody do a ze
zastavení. Stání.
Pravidelnost.
Postavení a ohnutí.
2. FM Od stěny ke stěně Postavení a ohnutí.
Přesnost. Pravidelnost.
3. C
A
Ze středu
Na pravou ruku
Postavení a ohnutí.
Rovnost. Pravidelnost
4. E Střední krok Přechod. Pravidelnost.
5. C
CA
Střední krok
Vlnovka o 3 obloucích
Přechod.
Přesnost.
6. AXA Pracovní cval a kruh 1 x kolem Rovnost vskoku do cvalu.
Přesnost. Pravidelnost.
7. A
AXC
Pracovní klus
Kruhy změnit
Přechod.
Přesnost.Přestavení.
Pravidelnost.
8. CXC Pracovní cval a kruh 1 x kolem Rovnost vskoku do cvalu.
Přesnost. Pravidelnost.
9. C
HK
K
Přímo
Cvalové skoky prodloužit
Pracovní cval
Prodloužení rámce a
skoků.
Pravidelnost.
Přechody.
10. A
BXB
Pracovní klus
Kruh
Přechod.
Přesnost. Pravidelnost
11. A
X
Ze středu
Stát - nehybnost - pozdrav
Postavení a ohnutí.
Přechod do zastavení.Stání.
Opustit obdélník v A krokem na dlouhé otěži

Drezurní úloha - Z2

ČJF Drezurní úloha - Z2 Z2/2000
Obdélník 20 x 40 m informativní čas 4 minuty
Místo Cvik Řídící myšlenky
1. A
X

C
Vjezd v pracovním klusu
Stát-nehybnost-pozdrav
Pracovním klusem vchod
Na levou ruku
Rovnost
Přechody do a ze
zastavení. Stání.
Pravidelnost.
Postavení a ohnutí.
2. BXB Kruh Přesnost.
3. A
C
Ze středu
Na levou ruku
Postavení a ohnutí.
Rovnost. Pravidelnost
4. HXF
před F
Změnit směr a nechat vytáhnout otěže
Otěže zkrátit
Prodloužení rámce a kroků. Snížení hlavy a prodloužení krku.
Pravidelnost.
5. A
KH
Pracovní klus
Od stěny ke stěně
Přechod.
Postavení a ohnutí.
Přesnost.
6. C Stát. 3 až 4 kroky zpět a stát
Středním krokem vchod
Přechod do zastavení.
Stání. Rovnost. Čistota.
Pravidelnost. Vzpřímení.
Přechod. Čistota kroku.
7. CXC
X
mezi C a X
X
Kruh a přitom
pracovní cval 1 x kolem
nechat vytáhnout otěže
Otěže opět zkrátit
Přesnost. Rovnost vskoku do cvalu.
Snížení hlavy a
prodloužení krku.
Pravidelnost
8. C
CXC
Pracovní klus
Kruhy změnit
Přechod. Přesnost.
Přestavení. Pravidelnost
9. A
FM
mezi M a C
Pracovní cval
Skoky prodloužit
Pracovní cval
Rovnost vskoku do cvalu.
Prodloužení rámce a skoků.
Pravidelnost.
10. C
HXF
F
Pracovní klus
Změnit směr, lehký klus a kroky prodloužit
Pracovní klus
Přechod.
Prodloužení rámce a kroků.
Přechod.
11. A
G
Ze středu
Stát - nehybnost - pozdrav
Postavení a ohnutí.Rovnost. Pravidelnost.
Přechod do zastavení.Stání.
Opustit obdélník v A krokem na dlouhé otěži

© 2006-2009 Jitka Dobešová | Všechna práva vyhrazena | TechComputers |
Mapa webu | RSS | XHTML 1.0 Transitional | CSS 2.1 | Nahoru |