Úterý 28. května 2024
Svátek má Vilém
Svátek má koník Lery
Svátek má pejsek Dixi

25.1.2009 - Stránky nebyly nějáký čas aktualizovány, ale začnu na nich opět pracovat, pokusím se napsat nové články a snad i vymyslet nový design:) Dnes jsem vymazala obsah návštěvní knihy, protože se tam přemnožily spamy.

Kikulle - Autocross Terinka Lucyinka - Music forever Renisek


Řád tance se psem České Republiky

Řád Tance se psem České republiky platný od 1. 1. 2005

Obsah

1. Úvod

Tanec se psem je výchovná i zábavná činnost psovoda se psem. Podle nároků na výkon lze Tanec se psem provozovat jako rekreační hru i jako vrcholový sport. Tanec se psem může dělat každý. Soutěžit mohou čistokrevní psi i kříženci. Tanec se psem je sportovní disciplína, při které psovod se psem provádí v rytmu hudby cviky základní poslušnosti psa. Podle svých možností přidávají do svého vystoupení i různé taneční figury. Zároveň musí do sestavy zařadit předepsané povinné prvky (bod 6.3.). Všechny ostatní použité taneční prvky by měly vyhovovat fyzickým dispozicím psa a vhodnost skladby i kostým psovoda působit vkusně. Při soutěžích v Tanci se psem nejde o taneční sólo psa , ani o taneční sólo psovoda, ale o synchronizované vystoupení tanečního páru. Tanec se psem předpokládá dokonalý partnerský vztah mezi psem a psovodem a oběma by měl přinášet radost a prohlubovat jejich partnerský vztah. O vítězi soutěže rozhoduje pouze společný sportovní výkon bez rozdílu. Pro provozování soutěží v Tanci se psem jsou závazné podmínky dané Řádem Tance se psem České republiky.

2. Kategorie

 1. Věkové :
  • Mládež (M)
  • Dospělí (D)
 2. Výkonnostní :
  • Začátečník (Z)
  • Pokročilý (P)
  • Elitní (E)
 3. Početní :
  • Jednotlivci :
   • jeden psovod a jeden pes
  • Skupiny
   • jeden psovod a více psů
   • jeden pes a více psovodů
   • více psů a více psovodů

Zkratky kategorií v Soutěžní listině:

3. Taneční plocha

Taneční plocha je vyznačený prostor, zpravidla koberec nebo jiný neklouzavý povrch, který má rozměry minimálně 8 x 8 metrů a maximálně 20x20metrů. Z estetického hlediska a také z důvodů různorodosti počasí, je lepší pořádat soutěže v krytých halách nebo sálech, než-li venku na trávě, či jiném přírodním povrchu. O způsobilosti taneční plochy a soutěžního prostoru rozhoduje před zahájením soutěže rozhodčí KTP ČR.

4. Průběh soutěže

V den soutěže je zakázáno trénovat se psem na soutěžní taneční ploše, pokud pořadatel nestanoví jinak. Psovod sám na tuto taneční plochu může, aby si vyzkoušel rozměry taneční plochy a přizpůsobil si choreografii. Na rozcvičení by měla být někde stranou připravena zkušební taneční plocha. V bezprostřední blízkosti soutěžní taneční plochy jsou umístěny stoly a židle pro porotu. Tyto by měly být odděleny od sedadel nebo míst pro diváky, aby nebyla porota během vystoupení nikým rušena. Připraven je i zvukař, který pouští jednotlivým soutěžícím jejich připravené hudební nahrávky. Kdy psovod předá svou nahrávku zvukaři, si každý pořadatel určuje sám. Diváci, fotografové ani kameramani nesmí překážet soutěžícímu týmu během vystoupení. O průběhu soutěže jsou všichni soutěžící a diváci průběžně informováni komentátorem celé soutěže. Ten diváky i porotu informuje o iniciálách psovoda, o plemeni psa i o zvláštnostech a zajímavostech připravujícího se tanečního týmu. Během vystoupení samotného je však klid, aby se soutěžící mohl soustředit na svůj výkon. Před příchodem prvního soutěžícího zkontroluje naposledy rozhodčí KTP ČR povrch taneční plochy ( výskyt nečistot narušujících pozornost psa během vystoupení ). Rozhodčí si zapisují do jednotlivých připravených formulářů - Klasifikačních listin KTP ČR, body hodnocení jednotlivých soutěžících. Na závěr po vystoupení všech soutěžících se tyto body sečtou a vyhlásí se vítězové jednotlivých kategorií.

5. Podmínky pro pořádání akcí

5.1. Všeobecně

Akce bude uznána Klubem Tance se psem České republiky(KTP ČR), pokud pořadatel dodrží ustanovení Řádu Tance se psem ČR. Na uznané akci může posuzovat pouze delegovaný rozhodčí KTP ČR. Soutěže musí být přístupné všem přihlášeným soutěžícím splňujícím podmínky účasti. Výsledky soutěže musí být zapsány do Soutěžních listin jednotlivých soutěžících. Na jejich základě se lze kvalifikovat do vyšší výkonnostní třídy a soutěžit v ní. Výsledky všech soutěžících se také zapíšou do výsledkové listiny, která se zasílá po skončení soutěže předsedovi KTP ČR.

Musí být dodrženy směrnice Ústřední komise pro ochranu zvířat a zákona č. 167/93 na ochranu zvířat. Pro Tanec se psem platí Charta proti dopingu. Od soutěžících se očekává korektní chování. Každý psovod je povinen vést svého psa způsobem, proti němuž nemohou být po sportovní ani humánní stránce žádné námitky. Každé projevy brutality, případně pokusy o doping, jsou co nejpřísněji trestány. Mají za následek okamžitou diskvalifikaci, nehledě na další právní postihy, které mohou být proti psovodovi zavedeny.

5.2. Podmínky účasti na uznaných akcích

Zúčastnit se mohou psi všech plemen s průkazem původu nebo bez PP včetně kříženců, pokud jsou starší 12 měsíců. Zúčastnit se nesmí březí feny, kojící feny do čtyř týdnů po porodu, zranění a nemocní psi. Dále se nesmí soutěží zúčastnit psi, kteří jsou v rozporu se směrnicemi ÚKOZ a zákona číslo 167/93 sb.na ochranu zvířat. Hárání feny musí soutěžící oznámit před zahájením soutěže pořadateli. Pořadatel určí místo pro háravé feny a rozhodne o pořadí startu háravých fen. Pořadatel soutěže má právo rozhodnout povolení účasti háravých fen na své soutěži.

Všichni psi se musí prokázat platným dokladem o očkování proti vzteklině (pokud bude vyžadováno jiné potvrzení, musí to být uvedeno v propozicích). Každý soutěžící tým musí před začátkem soutěže odevzdat pořadateli Soutěžní listinu ( viz.článek č.9 Soutěžního řádu KTP ČR). Bez této listiny nemůže být soutěžícímu týmu umožněn start na soutěži. Zahraniční soutěžící se mohou zúčastnit soutěže bez vlastnictví Soutěžní listiny. Na jejich žádost jim může být tato listina vystavena.

Rozhodčí KTP ČR se nemůže zúčastnit soutěže, kterou ten den zároveň posuzuje.

V den soutěže může jeden psovod soutěžit jednotlivě s více psy.
V den soutěže může psovod soutěžit s jedním psem ve více kategoriích.
V den soutěže může jeden pes soutěžit jednotlivě s více psovody.

Na každý soutěžní tým musí být před soutěží vystavena příslušná soutěžní listina, nebo vyplněna žádost o její pozdější vystavení. Každý psovod si musí být vědom toho, že ručí za škody způsobené psem a je na něm, zda si pro něj sám sjedná pojištění.

5.3. Pořadatel

Pořadatel soutěže v Tanci se psem může být právnická i fyzická osoba. Pořadatel je povinen dodržet ustanovení tohoto Řádu Tance se psem ČR. Zajišťuje organizaci akce od její přípravy až po vyhodnocení. Zodpovídá za přípravu, průběh i vyhodnocení akce, za chování účastníků i diváků apod. Dostatečně předem splní ohlašovací povinnost veterinární správě, hygienikům, místnímu úřadu ( bez schválení místního úřadu nelze akci uskutečnit), jinak se pořadatel vystavuje právnímu postihu.

Nejméně 10 týdnů před pořádáním akce je pořadatel povinen nahlásit výboru KTP ČR datum a název soutěže, zároveň požádat předsedu KTP ČR o delegaci rozhodčího a zaslat propozice s přesným programem soutěže, popis tanečního prostoru a rozměry taneční plochy.

Dále pořadatel zajistí dostatečné množství Klasifikačních listin KTP ČR pro všechny členy poroty a pečlivě vybere ostatní dva členy poroty. Ti musí splňovat kritéria pro posuzování soutěžících podle Řádu KTP ČR, bod 7.

Pořadatel zodpovídá za celou organizaci soutěže. Pořadatel má právo upravit startovné tak, aby byly zvýhodněni členové KTP ČR a pořádající organizace. Doporučuje se, aby pořadatel jako právní subjekt zajistil pojistnou ochranu rozhodčímu a ostatním členům poroty.

Pořadatel musí po skončení soutěže předat rozhodčímu k podpisu Soutěžní listiny všech soutěžících . Do 10 dnů odešle na adresu KTP ČR Výsledkovou listinu, adresný seznam všech soutěžících a vyplněné žádosti o vystavení Soutěžní listiny KTP ČR.

Bezprostředně po skončení akce vyúčtuje posudečné rozhodčího KTP ČR a případně další platby ( cestovní výlohy, diety ).

5.4. Rozhodčí

Rozhodčím Tance se psem ( regionálním (R2) i národním (R1) může být každý občan ČR, který splní podmínky stanovené KTP ČR. Rozhodčí pro uznané soutěže v Tanci se psem (včetně MR a mezinárodních soutěží) je delegován KTP ČR.

Před začátkem soutěže je rozhodčí povinen posoudit regulérnost akce, poučit pomocníky a ostatní členy poroty. Přepočítat počet klasifikačních listin KTP ČR a zkontrolovat kvalitu a způsobilost taneční plochy. Po skončení soutěže podepíše součty bodů v Soutěžních listinách všech soutěžících. Při posuzování výkonů musí postupovat vždy stejně přísně či benevolentně po celou dobu soutěže vůči všem soutěžícím. Má právo opravit své rozhodnutí. Má právo ovlivňovat a usměrňovat hodnocení ostatních členů poroty. Je povinen vystupovat tak, aby to odpovídalo důstojnosti akce.

5.5. Pomocníci rozhodčího

2 členové poroty

– posuzují soutěžící podle klasifikačních listin KTP ČR

1 komentátor soutěže

– informuje diváky, porotu a ostatní soutěžící o iniciálech psovoda, o plemeni psa i o zvláštnostech a zajímavostech připravujícího se tanečního týmu.

1 zvukař

- pouští na zvukové aparatuře jednotlivým soutěžícím jejich připravené hudební nahrávky. Kdy psovod předá svou nahrávku zvukaři, si každý pořadatel určuje sám.

spojka

– zajišťuje kontakt mezi rozhodčími, komentátorem, zvukařem a soutěžícími.

pomocník pro účastníky

– sleduje a organizuje přípravu soutěžících před vystoupením, kontroluje obsah a kvalitu jejich tanečních pomůcek a brání jejich úmyslu vnesení zakázaných motivačních pomůcek na taneční plochu.

6. Hodnocení

6.1. Důvody snížení známky hodnocení

 1. neupravený, špinavý pes
 2. neochota psa k plnění povelů psovoda
 3. přetěžování psa příliš dlouhou skladbou
 4. příliš hlasité povely psovoda
 5. nepřetržité štěkání psa
 6. nesynchronizované vystoupení, kdy tančí výhradně pes nebo psovod
 7. nevhodnost kostýmu psovoda k použitému hudebnímu žánru
 8. manipulace se psem nesouvisející s choreografií (přidržování za obojek, srst nabo části těla)
 9. náznaková agresivita psa
 10. zopakování stejné choreografie z minulých ročníků soutěže
 11. pes, nebo psovod pohybující se mimo taneční plochu
 12. přehnaná akrobacie psa s nebezpečím jeho zranění

6.2. Důvody diskvalifikace

 1. vnesení ukrytých nebo viditelných motivačních pomůcek na taneční plochu (krmivo, hračky, jiné odměny)
 2. vyvenčení se psa během vystoupení
 3. opuštění taneční plochy psem bez ochoty k návratu
 4. jakékoliv fyzické násilí na psovi
 5. přímá agresivita psa
 6. zranění psa (kulhání, nářek atp.)
 7. svévolné ukončení vystoupení psovodem

6.3. Povinné prvky

Povinných prvků je celkem pět a každý pořadatel soutěže si určuje sám, kolik těchto povinných prvků musí soutěžící použít ve své sestavě. Tyto prvky jsou uzpůsobeny tak, aby vyhovovaly všem psovodům i všem plemenům psů včetně kříženců.

 1. Otočka - pes se otáčí kolem vlastní osy na jednu nebo obě strany.
 2. Chůze u nohy - pes se pohybuje u levé a pravé nohy psovoda. Může také kráčet do stran se vzájemným křížením nohou.
 3. Obíhání - pes se pohybuje v kruzích okolo psovoda, nebo rekvizity.
 4. Couvání - zpětný pohyb psa.
 5. Tanec na dálku - libovolný cvik ve vzdálenosti min. 3 metry od psovoda.

Otočka:

Pes se otáčí pomalým nebo rychlým tempem kolem své osy na levou nebo pravou stranu. Pohybuje se přitom v blízkosti psovoda nebo provádí tento prvek na dálku.

Chůze u nohy:

Chůze u pravé a levé nohy psovoda minimálně 3 metry přímým směrem.
Pes i pán se pohybují v rytmu hudby. Pes nezaostává, ani nepředbíhá psovoda.

Chůze bokem

(není povinná, pokud soutěžící pes předvede chůzi u levé i pravé nohy psovoda.):
Pes kráčí bokem na levou nebo pravou stranu. Přední nohy se vzájemně kříží přes sebe a totéž dělají i zadní nohy. Psovod se pohybuje vedle psa nebo čelem k němu. U krátkonohých plemen není toto křížení nohou fyzicky možné. Tam porotě postačí zřetelný směr těla psa.

Obíhání:

Pes obíhá nebo obchází v rytmu hudby okolo psovoda nebo rekvizity. Psovod zaujímá libovolný postoj. Může se rovněž otáčet, buďto zároveň se psem, nebo v protisměru. Také obíhání při chůzi je možno.

Couvání:

Pes couvá alespoň 3 metry určitým směrem. Couvá buďto podél psovoda, před ním, nebo couvá sám libovolným směrem. Může také couvat okolo stojícího psovoda nebo rekvizity v kruzích.

Tanec na dálku:

Pes předvede během vystoupení libovolný cvik ve vzdálenosti 3 metry od psovoda. Setrvat v této vzdálenosti musí min. 5 sec. Použit může být jakýkoliv prvek, včetně povinného.

6.4. Povolené prvky

7. Posuzování

7.1. Ocenění

Cílem soutěže je, aby psovod a pes předvedli efektní a fyzicky přiměřeně náročné taneční vystoupení. Pes má tančit ochotně a psovod má znát sestavu a vést psa v klidu a pohodě. Tři členové poroty hodnotí soutěžícího podle jednotlivých klasifikačních listin KTP ČR . Každý člen poroty posuzuje podle své příslušné klasifikační listiny.

Jednotlivé klasifikační listiny obsahují maximální možný počet bodů, který mohou soutěžící od porotců získat. Počet maximálních získaných bodů se odvíjí od výkonnostních kategorií.

7.2. Stupně obtížnosti na soutěžích

První výkonnostní třída – ZAČÁTEČNÍCI

V této kategorii mohou soutěžit všichni, kteří se neumístili nejméně třikrát do třetího místa na jakékoliv soutěži v Tanci se psem, od roku 2000.

Hodnocení:

Porota hodnotí zvládnutí minimálně čtyř povinných prvků. Pokud psovod zařadí do své sestavy všech pět, má šanci na vyšší známku hodnocení. Během vystoupení si psovod může pomáhat lehkými dotyky psa, ale násilné vláčení nebo jeho očividné uchopení za jakoukoliv část těla je penalizováno. Slovní povely psovoda jsou povoleny, ale neměly by přehlušovat hudbu. Štěkání psa během vystoupení je povoleno. Psovod nemusí dodržovat rytmus hudby, ale alespoň částečná choreografie, jak psa tak psovoda, by měla být na vystoupení znát. Gesta psovoda pro jednotlivé cviky psa mohou být očividná. Hračku, nebo rekvizitu může psovod občas použít jako motivační pomůcku pro lepší fixaci psa. Vnesení krmiva na taneční plochu je diskvalifikace.

Součet bodů od poroty je v kategorii začátečníků je maximálně 120 bodů.

Druhá výkonnostní křída – POKROČILÍ

V této kategorii soutěží ti, jež se umístili od roku 2000 v první kategorii (začátečníci) minimálně třikrát do třetího místa. Mohou zde přestoupit i dříve, aniž by splnili kritéria pro přestup, ale nemohou již přestoupit zpět do kategorie začátečníků.

Hodnocení:

Porota hodnotí zvládnutí všech pěti povinných prvků. Psovod je musí zařadit do své sestavy. Manipulace se psem nesouvisející s choreografií se trestají snížením známky. Rytmus a synchronizace týmu jsou již dobře zřetelné. Povely psovoda jsou nenápadné a porota by je neměla slyšet. Choreografie je propracovaná a psovod se maximálně pohybově zapojí. Hračky a jiné motivační pomůcky jsou v této kategorii zakázány. Použitou rekvizitu nesmí pes vnímat jako motivační pomůcku.

Součet bodů od poroty je v kategorii pokročilých maximálně 150 bodů.

Třetí výkonnostní třída – ELITNÍ

Tato kategorie nemá věkové rozlišení. Vypisuje se pouze na mistrovských soutěžích. Tato kategorie je dobrovolná a psovod se do ní může přihlásit, pokud již přestoupil z kategorie začátečníků do kategorie pokročilých, alespoň jednou v ní soutěžil a nebyl diskvalifikován. Z elitní třídy může psovod kdykoliv přestoupit zpět do třídy pokročilých a soutěžit v ní.

Hodnocení:

Tato výkonnostní třída předpokládá téměř profesionální vystoupení. Hlasové a posunkové povely jsou velmi nenápadné. Každé gesto psovoda je zapracováno do choreografie. Pes pracuje plynule, bez hlasových projevů (občasné zaštěkání nevadí) a jeho fyzická kondice je v sestavě plně využita. Psovod by měl předvést maximální taneční výkon odpovídající hudebnímu doprovodu. Například na valčík použít valčíkové kroky, na disko taneční pohyby tohoto žánru, na country krokové variace country, atd. Je nutné zvolit také vhodný kostým pro psovoda. Choreografie a cviky psa by měly odpovídat zvolené skladbě. Je nutno rozlišit komediální prvky a nebo elegantní prvky a jejich vhodné zařazení. Porota hodnotí nejen zvládnutí povinných prvků KTP ČR, ale také jejich maximální rozvinutí a ozvláštnění. V této kategorii může být pes ocitnuvší se mimo taneční plochu diskvalifikován.

Součet bodů od poroty je maximálně 180 bodů.

7.3. Kategorie - Skupiny

Tato kategorie je zařazována na soutěžích jen jako doplňková, bez nároku na titul. Soutěžící nemusí zařazovat do sestavy žádné předepsané povinné prvky.

Zvolení cviků a choreografie je bez omezení. Porota hodnotí především souhru všech účinkujících, zvládnutí výcviku, choreografii a kostým.

7.4. Klasifikační listiny poroty

Každý člen poroty obdrží před soutěží od pořadatele odpovídající množství a příslušné druhy Klasifikačních listin. Klasifikační listiny obsahují přesný popis rozmezí bodů za jednotlivé posuzované prvky včetně hodnocení stupně výcviku psa a choreografie. Součet přidělených bodů v Klasifikačních listinách poroty rozhoduje o celkovém umístění soutěžících. Všechna rozhodnutí rozhodčího a poroty jsou nenapadnutelná. Pokud nastanou případy, které nejsou nikde v textu uvedeny, je na rozhodčím KTP ČR, jak věc posoudí.

Rozhodčí pro posuzování umělecké části vystoupení. U porotce č.1 se předpokládá základní znalost v hudební a taneční oblasti.

Rozhodčí pro posuzování technické části vystoupení. U porotce č. 2 se předpokládá znalost výcviku služební kynologie, znalost anatomie psů a specifika jednotlivých plemen.

Rozhodčí pro posuzování povinných prvků KTP ČR. Porotce č. 3 je vždy oficielní rozhodčí KTP ČR.

8. Sankce

Při nedodržení podmínek pro pořádání soutěží mohou být proti pořadateli soutěže uplatněny výborem KTP ČR tyto sankce:

9. Tiskopisy na akcích Tanec se psem

9.1. Žádost o delegaci rozhodčího

Pořadatel akce ji zasílá na adresu předsedy KTP ČR nejméně 10 týdnů před uskutečněním akce. Může ji také zaslat spolu s žádostí o pořádání soutěže (viz. Soutěžní řád KTP ČR čl.1.6.).

Žádost musí obsahovat:

Výbor KTP ČR deleguje rozhodčího na soutěž a delegaci zašle pořadateli do 14-ti dnů po obdržení žádosti.

Pořadatel pak vhodnou formou informuje delegovaného rozhodčího a dohodne se s ním na finančním vyrovnání a ostatních nezbytných náležitostech.

9.2. Přihláška účastníka

Přihlášku zasílá účastník na adresu pořadatele do uzávěrky stanovené pořadatelem. Ten si v souladu s Řádem KTP ČR sám stanoví, co má přihláška obsahovat.

9.3. Výsledková listina

Výsledková listina musí obsahovat:

Předtištěné výsledkové listiny zasílá výbor KTP ČR každému pořadateli před soutěží spolu se souhlasem k pořádání akce.

9.4. Soutěžní listina

Soutěžní listinu obdrží soutěžící od pořadatele při prezenci na své první soutěži. A nebo obdrží od pořadatele formulář ( Žádost o vystavení Soutěžní listiny KTP ČR ), který před soutěží řádně vyplní a odevzdá pořadateli. Po skončení soutěže mu do něj budou zapsány výsledky a pořadatel jej odešle spolu s ostatními dokumenty předsedovi KTP ČR. Soutěžícímu pak bude výborem KTP ČR zaslána platná Soutěžní listina i se zapsanými výsledky. Tuto Soutěžní listinu pak bude soutěžící předkládat vždy při prezenci na dalších soutěžích. Do této listiny mu budou zapisovány všechny soutěže, jeho výsledky a součet bodů od poroty. Na jejich základě se může kvalifikovat do vyšší výkonnostní třídy. Listinu vypisuje pořadatel a výsledky podepisuje vždy rozhodčí KTP ČR. Bez Soutěžní listiny nemůže být soutěžnímu týmu povolen start na soutěži v Tanci se psem.

9.5. Průkaz člena KTP ČR

Průkaz člena KTP ČR obdrží každý, kdo zaplatí členské příspěvky KTP ČR pro daný rok. Průkaz musí obsahovat členskou známku pro daný rok a být řádně vyplněn, orazítkován a podepsán.

Průkazem KTP ČR se jeho majitel proukazuje na všech akcích a soutěžích pořádaných pod záštitou KTP ČR. Na základě jeho předložení získává automaticky na všech těchto akcích slevu startovného. S členstvím v Klubu Tance se psem České republiky získá zároveň i členství v Moravskoslezském kynologickém svazu.

10. Závěrečná ustanovení

Tento Řád Klubu Tance se psem České republiky je platný pro soutěže pořádané v České republice.
Případné úpravy a změny podléhají schválení výborem KTP ČR.
Platnost tohoto Řádu je od 1. 1. 2005. Na tento řád navazuje platný Soutěžní řád KTP ČR.


© 2006-2009 Jitka Dobešová | Všechna práva vyhrazena | TechComputers |
Mapa webu | RSS | XHTML 1.0 Transitional | CSS 2.1 | Nahoru |